Jordi Ribas Marès

Enginyer Tècnic Industrial


Teià

Barcelona

Tel: 606 721 041

jribasmares@ribasmares.com











Projectes per conservar el medi rural i la natura.




Laboratori Liquen

Cultiu i venda de flors comestibles, brots, fulles i nano verdures per a decorar plats.